historia
O spoločnosti
Spoločnosť ERNSTPROFIL bola založená v roku 1993 na Slovensku v meste Fiľakovo. V tom čase zamestnávala 11 pracovníkov. Neustále rastúca výroba tenkostenných za studena valcovaných oceľových profilov do plastových okien bola hlavným dôvodom na presídlenie do Lučenca, ktoré sa uskutočnilo v roku 1995. Od tej doby sa výrobky spoločnosti ERNSTPROFIL vyrábajú v súčasnom sídle. Sortiment sa z roka na rok rozširuje. V súčasnosti vyrábame vyše 250 druhov výrobkov. Sme roky spoľahlivým a kompetentným partnerom vo výrobe profilov pre stavebníctvo, nábytkársky priemysel, elektropriemysel atď. Časť našich produktov dodávame na domáci trh, no väčšinu produkcie umiestňujeme na náročných trhoch EÚ.

Deliace linky, valcovacie linky, hydraulické a excentrické lisy, ohýbacie zariadenia asymetrických profilov, CNC páliace a kovoobrábacie zariadenia a rôzne technologické zariadenia na vývoj a výrobu nástrojov nám umožňujú pružne reagovať na individuálne požiadavky našich obchodných partnerov. Vzhľadom k tomu, že jedným z cieľov našej spoločnosti je pokračovať v nastúpenom tempe rastu, bolo nevyhnutné zavádzanie systémov v oblasti podpory riadenia a zvyšovania kvality. Z toho dôvodu sme v roku 2008 úspešne zaviedli systém kontroly a riadenia kvality.

V roku 2018 sme boli úspešne certifikovaní podľa normy ISO 28000. Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém manažmentu bezpečnosti, pričom zahrňuje kritické aspekty pre zaistenie bezpečnosti dodávateľského reťazca.

V súčasnosti patrí naša spoločnosť s 80 erudovanými zamestnancami k významným výrobcom valcovaných profilov na Slovensku. Potreba väčšieho priblíženia sa zákazníkom na maďarskom trhu vyústila v roku 2013 do vzniku našej dcérskej spoločnosti Profil Market Hungária Kft. so 100%-tnou majetkovou účasťou materskej spoločnosti. Osvedčená kvalita a výhodná geografická poloha v strednej Európe nám umožňujú úspešne sa presadzovať v tvrdej medzinárodnej konkurencii.

filozofia
Filozofia
ERNSTPROFIL a výroba
Neustála inovácia mechanizmov, hľadanie možností pre uspokojenie náročnejších zákaziek, rozširovanie výroby na základe požiadaviek trhu, zvyšovanie kvality a presnosti precíznou vstupnou, medzioperačnou a výstupnou kontrolou, racionalizácia, automatizácia a zefektívňovanie výrobných procesov - to je smer, ktorý nám pomáha stále rásť.
ERNSTPROFIL a dodávatelia
Na základe dlhoročných skúseností spolupracujeme výhradne so spoľahlivými partnermi, ktorí nám dodávajú kvalitné materiály a dokážu zabezpečiť servis aj pri špecifických požiadavkách našich zákazníkov. Veľmi si ceníme dlhoročné korektné vzťahy, ku ktorým prispieva najmä flexibilita, dodržiavanie dodacích termínov a kvality zo strany dodávateľa a precízne riadenie skladových zásob, či striktná platobná disciplína z našej strany.
ERNSTRPOFIL a odberatelia
Našou filozofiou je poskytnúť každému nášmu odberateľovi individuálny prístup k jeho požiadavkám, prinášať a navrhovať konštrukčné a technologické riešenia, dodať objednané množstvá načas a v zodpovedajúcej kvalite. Sme stabilným a zodpovedným partnerom a tomu vďačíme za priazeň našich odberateľov.
ERNSTPROFIL a zamestnanci
Našou prioritou je pracovať so stálymi kmeňovými zamestnancami, vytvárať im dôstojné pracovné podmienky a motivovať ich k zodpovedne a kvalitne odvedenej práci. Rovnako je pre nás dôležitý ich ďalší rozvoj a preto sú investície do rôznych vzdelávacích aktivít, školení či kurzov samozrejmosťou. Neustálym rozširovaním výrobnej kapacity kladne prispievame k zamestnanosti v našom regióne. Na vybrané pozície zamestnávame aj zamestnancov so zdravotným postihnutím.
zivotne_prostredie
Životné prostredie
Napriek tomu, že strojárska výroba je materiálovo a energeticky náročná oblasť, k otázke životného prostredia pristupujeme veľmi citlivo.

Záleží nám na tom, v akom svete žijeme my a aký vytvárame do budúcna pre naše deti. Považujeme za našu povinnosť pristupovať k tejto otázke čo najzodpovednejšie a preto neustále hľadáme spôsoby, ako prispievať k ochrane životného prostredia a vo svojich každodenných obchodných a výrobných rozhodnutiach konáme tak, aby sme predchádzali možným škodám na životnom prostredí.

Dodržiavanie platných zákonov a nariadení v tejto oblasti je pre nás samozrejmosťou a permanentne sa snažíme využívať dostupné možnosti až nad rámec bežných opatrení.

Všetci naši zamestnanci sú školení a ich povedomie o nutnosti ochrany životného prostredia separovaním a šetrením energií stále rastie.

Separácia v našej spoločnosti patrí ku každodennej rutine. Pri nákupe vždy prihliadame na znižovanie podielu neodbúrateľných látok a nerecyklovateľných materiálov.

Počas posledných rokov sme dostupnými mechanizmami znížili percento plastov pri vstupe na minimum.

Správnym energetickým manažmentom sa nám darí efektívne riadiť a znižovať spotrebu energií, veď nie všetky prírodné zdroje sú nevyčerpateľné. Nakupujeme zelenú energiu z obnoviteľných zdrojov aj vďaka čomu sa nám podarilo od roku 2014 znížiť podiel produkcie CO2 o 80%.
kvalita

Politika kvality organizácie
Záväzok manažmentu organizácie
Politika kvality je vrcholovým dokumentom, ktorým sa riadime pri svojej činnosti a rozvoji svojich aktivít. Kladieme si za cieľ viest našu organizáciu k trvalému rozvoju, ako aj plniť požiadavky zákazníka a zainteresovaných strán. Zaväzujeme sa plniť požiadavky kladené na produkt a trvalo zlepšovať jeho kvalitu. Vrcholový manažment sa zaväzuje zabezpečiť všetky potrebné zdroje na činnosť organizácie a jej trvale zlepšovanie sa. Chceme sa stať organizáciou, ktorú zákazníci vyhľadávajú a budú vyhľadávať preto, lebo poskytuje kvalitné a komplexné služby.
Hlavné zásady politiky kvality našej organizácie
 • Stabilizovať pozíciu spoločnosti na trhu a zabezpečiť podmienky pre jej ďalší rozvoj
 • Procesný prístup - definovanie hlavných procesov, majiteľov procesov, systematicky merať spôsobilosť a výkonnosť procesov, analyzovať výsledky procesov
 • Presné a jasné určenie zodpovednosti a právomoci pracovníkov na jednotlivých pozíciách
 • Trvalé uspokojovanie požiadaviek externých a interných zákazníkov
 • Aktívne zapojenie všetkých pracovníkov do neustáleho zlepšovania kvality
 • Menovanie a neustále zlepšovanie interných cieľov kvality
 • Vytváranie podmienok zo strany manažmentu spoločnosti na bezchybný pracovný výkon všetkých zamestnancov a pracovníkov
 • Efektívna komunikácia a tímová práca pri uplatnení procesného prístupu systému manažérstva kvality v organizácii
 • Rozvoj infraštruktúry a využitie informačných technológií s cieľom dosahovať zákazníkom požadovanú kvalitu za čo najkratší čas
 • Neustále zlepšovanie - výkonnosti organizácie, kvality produktu, rozširovanie spektra funkcií u jestvujúcich produktov, vytvárať nové produkty, interného prostredia, komunikácie
 • Hlásenie sa k zodpovednosti za produkt, predkladanie zmluvných záruk pre zákazníka
iso

ISO
Pre zabezpečenie neustáleho zlepšovania všetkých činností, sme sa zamerali okrem kvality aj na riadenie, znižovanie a prevenciu rizík v rámci dodávateľského reťazca a pristúpili sme k certifikácii ISO 28000 Bezpečnosť dodávateľského reťazca.

Účelom tejto normy je poskytnúť rámec osvedčených postupov a praktík s cieľom znížiť riziká pre ľudí a nákladov v rámci dodávateľského reťazca. Norma sa zaoberá potencionálnymi bezpečnostnými problémami vo všetkých fázach procesu dodávania, konkrétne v oblasti logistiky, zameraných na hrozby ako je terorizmus, podvody a pirátstvo. Tiež sa zameriava na zmierňovanie následkov bezpečnostných incidentov.

Keďže kladieme dôraz na správne fungovanie energetického manažmentu, využívame jeho mechanizmy aj v našej spoločnosti a postupne ho aplikujeme vo všetkých oblastiach.

Systém energetického manažérstva predstavuje účinný nástroj pre všetky typy organizácií na efektívne riadenie a zmenu situácie v oblasti spotreby energie. Implementovaním tohto systému sa energetický manažment stáva integrálnou súčasťou organizačných štruktúr našej spoločnosti.

Certifikát
Politika managmentu bezpečnosti