Spojená škola internátna v Lučenci
Spojená škola internátna v Lučenci v sebe zahŕňa tri organizačné zložky: Základnú školu pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnu, Základnú školu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátnu a Špeciálnu materskú školu internátnu. Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom so sluchovým postihnutím už od roku 1949. Počas tejto doby bolo a je cieľom pedagógov, aby sa tieto deti a žiaci dokázali v živote samostatne uplatniť a dorozumieť so svojim počujúcim okolím. Neskôr otvorila škola svoje brány aj deťom a žiakom, ktorí počujú, ale napriek tomu majú v rôznej miere narušenú komunikačnú schopnosť, či už v hovorenej alebo grafickej forme. Špeciálnu materskú školu internátnu navštevujú aj deti s viacnásobným postihnutím a s poruchami autistického spektra. Okrem základných škôl a materskej školy je súčasťou školy aj školský klub detí a školský internát, kde je deťom poskytovaná od pondelka do piatku celodenná starostlivosť. Poslaním našej školy je rozvoj komunikačných schopností detí a žiakov, rozvoj ich schopnosti učiť sa, podpora samostatnosti, objavovanie a rozvíjanie individuálnych daností. Vytvárame prostredie, ktoré rozvíja dôveru vo vlastné schopnosti, vzájomnú spoluprácu a akceptovanie. Pripravujeme deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na ich uplatnenie v budúcom osobnom aj pracovnom živote.

Máme radi rally
Občianske združenie Máme radi rally (MRR) je záujmovým združením osôb v oblasti podpory a rozvoja amatérskeho motocyklového športu, najmä rally, cross-country a endura. Sme športovou organizáciou v zmysle zákona o športe a sme členom národného športového zväzu pre oblasť motocyklového športu (Slovenská motocyklová federácia). Spĺňame zákonné podmienky pre príjem verejných prostriedkov a sme subjektom oprávneným na uzatváranie zmlúv o sponzorstve športe. Aktuálna členská základňa nášho klubu je zverejnená na webe: mameradirally.sk. Jazdci sami rozhodujú o výbere pretekov, ktorých sa zúčastňujú, čím rovnomerne pokrývame preteky počas celej moto-sezóny a ponúka celosezónne promo pre sponzorov.
Domov sociálnych služieb LIBERTAS
Zriaďovateľom DSS LIBERTAS je Banskobystrický samosprávny kraj. Je to rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. DSS LIBERTAS poskytuje sociálne služby v súlade zo zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách dospelým mužom s duševnými poruchami, poruchami správania s celoročnou pobytovou formou. Kapacita zariadenia je 97 prijímateľov sociálnych služieb.

Basketbalový klub BKM LUČENEC
Basketbalovy klub vznikol v roku 2017 s cieľom nadviazať na slávnu tradíciu mužského basketbalu v meste Lučenec. Za veľmi krátku dobu existencie sa podarilo zvíťaziť v 1. Lige, dominovať v záverečnom turnaji Final Four a zabezpečiť pre mesto Lučenec a pre náš región najvyššiu basketbalovú súťaž. V aktuálnom ročníku je jediné družstvo, ktoré reprezentuje Banskobystrický samosprávny kraj v najvyššej basketbalovej súťaži mužov a v Slovenskom pohári mužov. V aktuálnej sezóne skončili na treťom mieste tabuľky v najvyššej basketbalovej súťaži mužov a stali sa finalistom Slovenského pohára mužov. Športová hala na domácich zápasoch je väčšinou vypredaná. Po rokoch sa slovenský extraligový basketbal vrátil aj na televízne obrazovky verejnoprávnej televízie, kde bolo odvysielaných niekoľko zápasov s našou účasťou v priamom prenose. Všetky ligové zápasy sú vysielané formou priamych prenosov prostredníctvom internetového portálu Huste.tv.