Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pre dodávateľov a odberateľov ERNSTPROFIL

I. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?
Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane údajov dodávateľov a odberateľov spoločnosti ERNSTPROFIL, spol. s r. o., ul. Ľ. Podjavorinskej 5134, Lučenec 984 01, IČO: 31 591 906, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, vl. č.: 1418/S (ďalej len "ERNSTPROFIL") a to najmä právny základ a účel spracúvania osobných údajov, rozsah osobných údajov a dobu ich uchovávania.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma ERNSTPROFIL na emaile: personalne@ernstprofil.sk


II. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?
ERNSTPROFIL spracúva osobné údaje dodávateľov a odberateľov na účel:
a) spracúvania a uchovávania účtovných dokladov
v rozsahu: obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; kontaktné údaje a podpis osoby, ktorá účtovný doklad vystavila; transakčné údaje.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon.
b) uzatvárania a plnenia zmlúv
v rozsahu: obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; sídlo prípadne bydlisko a miesto podnikania u fyzických osôb; IČO, ak bolo pridelené; titul, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu, prípadne iného splnomocneného zástupcu; kontaktné údaje na zamestnancov dodávateľa alebo odberateľa, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy; transakčné údaje.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi ERNSTPROFIL a jeho dodávateľom alebo odberateľom.
c) návštev v priestoroch ERNSTPROFIL
v rozsahu: podoba a obrazové informácie o správaní sa a konaní zaznamenávaných osôb; meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu, prípadne ŠPZ automobilu u fyzických osôb zastupujúcich dodávateľa alebo odberateľa ERNSTPROFIL;
v rozsahu: podoba a obrazové informácie o správaní sa a konaní zaznamenávaných osôb; meno a priezvisko vodiča, prípadne spolujazdca; ŠPZ ťahača a návesu pri kamiónoch dodávateľov alebo odberateľov ERNSTPROFIL.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem ERNSTPROFIL spočívajúci v potrebe zabezpečiť ochranu majetku prevádzkovateľa a bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v jeho priestoroch.
d) komunikácie s odberateľmi alebo dodávateľmi
v rozsahu: titul, meno a priezvisko zamestnanca dodávateľa alebo odberateľa, pracovná pozícia, označenie zamestnávateľa, telefónne číslo, emailová adresa.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem ERNSTPROFIL spočívajúci v zabezpečení komunikácie medzi ním a jeho dodávateľmi alebo odberateľmi.


III. Ako, kedy a od koho ERNSTPROFIL osobné údaje získava?
ERNSTPROFIL získava osobné údaje:
  • priamo od dodávateľov alebo odberateľov pri uzatváraní alebo plnení zmluvy;
  • priamo od dodávateľov alebo odberateľov pri vystavovaní účtovných dokladov;
  • prostredníctvom kamerového systému pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa;
  • prostredníctvom strážnej služby na vrátnici vstupom do priestoru prevádzkovateľa;
  • priamo od dodávateľov alebo odberateľov využitím sprístupnených kontaktných údajov na emailovú a inú komunikáciu.

IV. Ako dlho ERNSTPROFIL osobné údaje uchováva?
ERNSTPROFIL uchováva spracúvané osobné údaje:
  • na účel spracúvania a uchovávania účtovných dokladov: 10 rokov
  • na účel uzatvárania a plnenia zmlúv: 10 rokov
  • z kamerových záznamov: 48 dní po vyhotovení záznamu
  • v knihe návštev: 1 rok
  • na účel komunikácie s odberateľmi a dodávateľmi: 1 rok
Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.


V. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?
Všeobecné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti ERNSTPROFIL sú dostupné TU .