Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pre návštevy v priestoroch ERNSTPROFIL

I. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?
Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane údajov návštev v priestoroch spoločnosti ERNSTPROFIL, spol. s r. o., ul. Ľ. Podjavorinskej 5134, Lučenec 984 01, IČO: 31 591 906, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, vl. č.: 1418/S (ďalej len "ERNSTPROFIL") a to najmä právny základ a účel spracúvania osobných údajov, rozsah osobných údajov a dobu ich uchovávania.

Návštevou v priestoroch ERNSTPROFIL sa rozumie akákoľvek fyzická osoba vstupujúca a pohybujúca sa v priestoroch ERNSTPROFIL okrem zamestnancov ERNSTPROFIL, ktorých vstup a pohyb v priestoroch ERNSTPROFIL eviduje automatizovaný dochádzkový systém.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma ERNSTPROFIL na emaile: personalne@ernstprofil.sk


II. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?
ERNSTPROFIL spracúva osobné údaje na účel evidencie návštev v priestoroch ERNSTPROFIL:
v rozsahu: podoba a obrazové informácie o správaní sa a konaní zaznamenávaných osôb; meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu, prípadne ŠPZ automobilu u fyzických osôb;

v rozsahu: podoba a obrazové informácie o správaní sa a konaní zaznamenávaných osôb; meno a priezvisko vodiča, prípadne spolujazdca; ŠPZ ťahača a návesu pri kamiónoch dodávateľov a odberateľov ERNSTPROFIL.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem ERNSTPROFIL spočívajúci v potrebe zabezpečiť ochranu majetku prevádzkovateľa a bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v jeho priestoroch.


III. Ako, kedy a od koho ERNSTPROFIL osobné údaje získava?
ERNSTPROFIL získava osobné údaje priamo od návštev prostredníctvom:
  • kamerového systému vstupom do priestorov ERNSTPROFIL,
  • pracovníkov strážnej služby pri vstupe do priestorov ERNSTPROFIL.

IV. Ako dlho ERNSTPROFIL osobné údaje uchováva?
ERNSTPROFIL uchováva spracúvané osobné údaje:
  • z kamerových záznamov 48 dní po vyhotovení záznamu
  • v knihe návštev 1 rok
Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.


V. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?
Všeobecné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti ERNSTPROFIL sú dostupné TU .