Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie

I. Pre koho sú tieto doplňujúce informácie určené?
Tento dokument upravuje doplňujúce informácie o ochrane údajov uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti ERNSTPROFIL, spol. s r. o., ul. Ľ. Podjavorinskej 5134, Lučenec 984 01, IČO: 31 591 906, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, vl. č.: 1418/S (ďalej len "ERNSTPROFIL") a to najmä právny základ a účel spracúvania osobných údajov, rozsah osobných údajov a dobu ich uchovávania.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma ERNSTPROFIL na emaile: personalne@ernstprofil.sk


II. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?
ERNSTPROFIL spracúva osobné údaje zamestnancov a ich blízkych osôb na účel:
a) výberového konania
v rozsahu: osobné údaje uvádzané uchádzačmi o zamestnanie vo svojich životopisoch, motivačných listoch, potvrdeniach o vzdelaní, certifikátoch a iných ERNSTPROFIL sprístupňovaných dokladoch.
Právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy medzi uchádzačom o zamestnanie a ERNSTPROFIL, ako jeho potenciálnym zamestnávateľom.
b) vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie
vv rozsahu: osobné údaje uvádzané uchádzačmi o zamestnanie vo svojich životopisoch, motivačných listoch, potvrdeniach o vzdelaní, certifikátoch a iných ERNSTPROFIL sprístupňovaných dokladoch.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas uchádzača o zamestnanie.
c) vedenie prehľadu uchádzačov o zamestnanie
v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzač u ERNSTRPOFIL uchádzal, dátum ukončenia výberového konania.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem ERNSTPROFIL spočívajúci v potrebe viesť prehľad všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí u ERNSTPROFIL absolvovali pohovor, ale neuspeli, aby ERNSTPROFIL už mal informáciu o tom, že niekedy o ich možnostiach na zamestnanie rozhodoval.
d) návštevy v priestoroch prevádzkovateľa z dôvodu osobného pohovoru
v rozsahu: podoba a obrazové informácie o správaní sa a konaní zaznamenávaných osôb; meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu, prípadne ŠPZ automobilu v knihe návštev.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem ERNSTPROFIL spočívajúci v potrebe zabezpečiť ochranu majetku prevádzkovateľa a bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v priestoroch prevádzkovateľa.


III. Ako, kedy a od koho ERNSTPROFIL osobné údaje získava?
ERNSTPROFIL získava osobné údaje priamo od zamestnancov prostredníctvom:
  • portálov sprostredkujúcich zamestnanie;
  • formuláru dostupného na webovej stránke ERNSTPROFIL;
  • zverejnených kontaktných emailových adries, ktoré uchádzač na tento účel použije;
  • kamerového systému pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa;
  • strážnej služby na vrátnici vstupom do priestoru prevádzkovateľa.


IV. Ako dlho ERNSTPROFIL osobné údaje uchováva?
ERNSTPROFIL uchováva spracúvané osobné údaje:
  • na účel výberových konaní: po dobu trvania výberového konania
  • na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie: 6 mesiacov po ukončení výberového konania
  • na účel vedenia prehľadu uchádzačov o zamestnanie: 3 roky po ukončení výberového konania
  • z kamerových záznamov 48 dní po vyhotovení záznamu
  • v knihe návštev 1rok
Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.


V. Kde sú dostupné všeobecné zásady ochrany osobných údajov?
Všeobecné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti ERNSTPROFIL sú dostupné TU .